ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
      บุคลากร