ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจำไตรมาสที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่