ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน