วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สถานศึกษาชั้นนำ สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้รับบริการที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง

 

พันธกิจ


1. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน ให้รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้


2. จัดและส่งเสริมกิกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


3. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายให้สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม ด้วยระบบวิทยาศาสตร์


4. ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่กำหนดไว้