สภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก

           1. ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บริเวณเกือบกึ่งกลางของภาคเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคอิโดจีน เป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขิตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

              ทิศเหนือ               ติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

              ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

              ทิศใต้                  ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

              ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรานกระต่

           2. การปกครองและประชากร

              2.1 การปกครองจังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ  91 ตำบล 1048 หมู่บ้าน ได้แก่ 

              1)  อำเภอเมืองนพิษณุโลก   2)  อำเภอนครไทย            3)  อำเภอเนินมะปราง  

              4)  อำเภอบางกระทุ่ม        5)  อำเภอชาติตระการ        6)  อำเภอพรหมพิราม

              7)  อำเภอวังทอง              8)  อำเภอวัดโบสถ์            9)  อำเภอบางระกำ    

           มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค 34 ส่วนราชการ ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 80 ส่วนราชการ 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 108  หน่วยงาน