ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกจัดตั้งขึ้นวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เดิมใช้อาคารสำนักงานชั่วคราวจัดตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก

ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพอาคารสำนักงานชั่วคราว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ปัจจุบัน
 

          ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สถานที่ตั้ง 666 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ (บึงแก่งใหญ่) บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557 - 2560  มีบทบาทหน้าที่โดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติวิทยา และวิทยาศาสตร์การเกษตร สำหรับนักเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป รับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ และรับผิดชอบในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดนิทรรศการในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นสื่อนิทรรศการปฏิสัมพันธ์ เช่น ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน การอบรม การจัดแสดงต่างๆ กิจกรรมค่าย กิจกรรมบริการวิชาการ กิจกรรมการศึกษา โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกชม เลือกแสวงหาความรู้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเวลา อายุ ระดับการศึกษา จึงนับว่าเป็นแหล่งการศึกษาแบบเปิดในลักษณะสถานศึกษาตลอดชีวิต ตามมาตราแห่งพระราชบัญญัติทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542